Seçim sandık görevi iptal edilir mi 2024 ? Seçim görevine gitmeme cezası nedir 2024?

Seçimlerde sandık görevlileri genellikle parti üyeleri ve memurlar arasından atanır. Ancak, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde sandık görevi üstlenmek istemeyenler, "seçim görevi iptal edilir mi?" sorusunu soruyorlar. Seçim görevlilerinin sorumlulukları nelerdir ve seçim görevi nasıl iptal edilir?

Seçim sandık görevi iptal edilir mi 2024 ? Seçim görevine gitmeme cezası nedir 2024?

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde sandık görevi üstleneceklerin yanı sıra çeşitli nedenlerle seçim görevini yerine getiremeyecek olanlar, seçim görevinin iptal edilmesi hakkında detayları araştırıyorlar. Sandık görevlisi olarak atanmanın sorumlulukları ve göreve gitmeme cezası nedir?

SEÇİM GÖREVİ İPTAL EDİLİR Mİ?

YSK'nın açıkladığı gibi seçimde seçim görevini geçerli nedenler sebebiyle yürütemeyeceklerin, görevi veren ilçe seçim kuruluna başvurması gerekir.

SEÇİM GÖREVİNE GİTMEME CEZASI NEDİR?

Sandık kurulu görevleri, 298 sayılı Kanun'un 22. ve 23. maddesine göre belirlenir. Sandık başındaki görevine geçerli gerekçe göstermeden gitmeyen sandık görevlilerine 50 günden az olmamak kaydı ile idari para cezası uygulanır.

SANDIK GÖREVLİSİ GÖREVLERİ

 • Sandık çevresinde düzenin sağlanması, [Sandık çevresinde düzenin sağlanması sandık kurulu başkanına, sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatında (binanın bahçesi müştemilata dahildir.) ise bina sorumlusuna aittir. Bina sorumlusunun bulunmadığı yerlerde ise bu yetki, en küçük numaralı sandık kurulu başkanı tarafından görevlendirilen üye tarafından kullanılır.
 • İlçe seçim kurulunca belirlenen bina, yapı ve benzeri yerlerde, sandığın konulacağı yeri tayin etmek ve sokak başlarına bu yeri göze çarpacak surette gösterir işaretleri koymak veya alışılmış araçlar ile duyurmak.
 • Ceza infaz kurumlarında cezaevi idaresinin de görüşü alınarak ilçe seçim kurulu başkanının gözetiminde sandığın konulacağı yeri belirlemek.
 • Görev yaptığı sandığın seçmen listesinde kayıtlı olmayıp da, başka bir sandık seçmen listesinde kayıtlı olan sandık kurulu başkan ve üyelerine, bina sorumlularına, görevli olan kolluk güçlerine ve ilçe seçim kurulu tarafından sandık kurulu üyelerini görev yerlerine ulaştırmak için görevlendirilen kişilere ilçe seçim kurulundan aldıkları belgelere istinaden oy kullandırmak, oy kullandıkları seçmen listesinin sonuna yazmak, imzalarını almak ve belgeleri ilçe seçim kuruluna teslim etmek.
 • Sandıktan çıkan zarfları, oy pusulalarını saymak, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirmek.
 • Hesaba katılan ve geçerli sayılan oy pusulaları, sandık kurulunca düzenlenen tutanaklar, sayım ve dökümde kullanılıp alt tarafı kurulca imza edilen sayım cetvelleri, hesaba katılmayan, geçerli sayılmayan veya itiraza uğrayan oy pusulaları ve hesaba katılmayan zarflar, tutanak defteri, kurulca mühürlü ve imzalı ayrı ayrı paketler halinde kurulun mührü ile mühürlendikten sonra, başkan ve üyeler tarafından imzalanıp bir torbaya konularak, kurulun bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna, sandık kurulu başkanı ve siyasi partili üyeler arasından ad çekme ile seçilecek en az iki üye tarafından götürülüp teslimini sağlamak. (Kurulun diğer üyeleri ile müşahitler de isterlerse ve taşıtta yer varsa veya taşıt kendileri tarafından sağlanmak suretiyle katılabilirler.)
 • Oy verme işleri hakkında ileri sürülecek şikâyet ve itirazları incelemek ve karara bağlamak, kararları tutanak defterine geçirerek altını imzalamak.
 • Sandık kurulu tutanak defteri ile gerekli diğer tutanakları düzenlemek ve altını imzalamak.
 • Oyların sayım ve dökümü ile tutanakların düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemler ve sandıkla ilgili kararları vermek.
 • Sandık kurullarının kararları, oyların sayımı ve dökümü ile tutanakların düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri aleyhine yapılan itirazları ilçe seçim kuruluna göndermek.
 • Kanunlarla ve Yüksek Seçim Kurulu genelge ve kararları ile verilen diğer görevleri yapmak.